Python Dilinin Temelleri ve Sözdizimi Hakkında Detaylı Anlatım

İsmet

Python dilinin kökenleri, tarihçesi ve Python Dilinin Temelleri

Python, Guido van Rossum tarafından 1989 yılında Hollanda’da geliştirilmeye başlanan bir programlama dilidir. Van Rossum, ABC adlı bir programlama dilinin geliştirmesinde yer almıştır ve Python’u ABC dilindeki bazı eksiklikleri gidermek amacıyla oluşturmuştur. İsmi ise, İngiliz komedi grubu Monty Python’dan gelmektedir. Python, basit ve anlaşılır yapısıyla kullanıcı dostu bir dil olmuştur. Popülerliği her geçen gün artmaktadır ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Python dilindeki temel veri tipleri ile başlayarak, değişken tanımlama, döngüler ve koşullu ifadeler gibi konulara değinilecektir. Ayrıca, fonksiyonlar ve modüllerin kullanımı da incelenecektir.

Python dilinin kökenleri ve tarihçesi

Python, Guido van Rossum tarafından 1989 yılında Amsterdam’da geliştirilmeye başlanmış bir programlama dilidir. Guido van Rossum, ABC adlı bir programlama diline olan hayranlığından dolayı Python’u tasarlamıştır. ABC dilindeki bazı eksiklikleri gidermek ve daha güçlü bir dil oluşturmak amacıyla Python ortaya çıkmıştır.

Python dilinin ismi, komedi grubu Monty Python’dan gelmektedir. Guido van Rossum, Python projesini başlatırken, programa komedi ve eğlence unsurları katmak istemiş ve Monty Python’ın iş birliği ve eğlenceli tarzı Python dilinin ismini etkilemiştir.

Python dilinin ilk sürümü 1991 yılında yayınlandı ve hızla popülerlik kazandı. Python dilinin basit ve anlaşılabilir sözdizimi, gibi özellikleri sayesinde özellikle eğitim amaçlı kullanılmaya başlandı. Geliştiriciler, Python dilinin sadeliği ve okunabilirliği nedeniyle tercih etmeye başladı. Aynı zamanda Python, çok çeşitli konularda kullanılabilen bir dil olarak hızla yayıldı.

 • Python dilinin temel özellikleri:
 • Basit ve anlaşılabilir sözdizimi
 • Dinamik tip sistemine sahip olması
 • Nesne yönelimli programlamaya uygun olması
 • Modüler yapısı sayesinde kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırması
Sürüm Yayınlanma Tarihi Önemli Özellikler
Python 1.0 1994 İlk sürüm
Python 2.0 2000 Unicode desteği
Python 3.0 2008 Ekran çıktısı ve dizgi işleme

Python dilinin temel veri tipleri

Python dilinin temel veri tipleri, Python programlama dilinde kullanılan veri tiplerinin temel yapılarını tanımlar. İşte Python dilinin temel veri tipleri:

1. Integer (Tam Sayılar): Integer veri tipleri, tamsayı değerlerini temsil eder. Örneğin, 5, -15 veya 0 gibi değerler integer olarak tanımlanabilir.

2. Float (Ondalık Sayılar): Float veri tipleri, ondalık sayıları temsil eder. Örneğin, 3.14, -2.5 veya 0.0 gibi değerler float olarak tanımlanabilir.

3. String (Karakter Dizileri): String veri tipleri, metin veya karakter dizilerini temsil eder. Örneğin, “Merhaba Dünya” veya ‘Python’ gibi değerler string olarak tanımlanabilir. Stringler tek tırnak veya çift tırnak içinde tanımlanabilir.

4. Boolean (Mantıksal Değerler): Boolean veri tipleri, sadece True (doğru) veya False (yanlış) değerlerini temsil eder. Bu tipler genellikle koşullu ifadelerde veya döngülerde kullanılır.

5. List (Listeler): List veri tipleri, birden çok değeri bir araya getiren veri yapılarıdır. Listenin elemanları virgülle ayrılarak [] (köşeli parantez) içinde tanımlanır. Örneğin, [1, 2, 3] veya [‘elma’, ‘armut’, ‘kiraz’] gibi listeler oluşturulabilir.

6. Tuple (Demetler): Tuple veri tipleri, listelere benzerdir ancak değiştirilemezler. Demetler () (yuvarlak parantez) içinde tanımlanır. Örneğin, (1, 2, 3) veya (‘a’, ‘b’, ‘c’) gibi demetler oluşturulabilir.

7. Dictionary (Sözlükler): Dictionary veri tipleri, anahtar-değer çiftlerini temsil eder. Sözlükler {} (süslü parantez) içinde tanımlanır ve her bir çift anahtar : değer şeklinde yazılır. Örneğin, {‘ad’: ‘Ahmet’, ‘yaş’: 25} gibi bir sözlük oluşturulabilir.

Bu temel veri tipleri, Python programlama dilinin ana yapı taşlarındandır. Programcılar, bu veri tiplerini kullanarak verileri saklayabilir, işleyebilir ve çeşitli işlemler yapabilir.

Kaynaklar:

Kaynak URL
Python Documentation – Built-in Types https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
Programiz – Python Data Types https://www.programiz.com/python-programming/variables-datatypes

Python dilinde değişken tanımlama ve atanma

Python dilinde değişkenler, veri saklamak için kullanılan bellek alanlarıdır. Değişkenler, bir isim ile tanımlanır ve bir değer atanarak kullanılır. Python dilinin en temel özelliklerinden biri değişken tanımlama ve değer atamadır.

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. İlk olarak, değişken isimleri harf veya alt çizgi ile başlamalıdır. Rakam ile başlayan değişken isimleri kullanılamaz. Aynı zamanda özel kelimeler de değişken ismi olarak kullanılamaz. Bunun yanı sıra, değişken isimlerinde büyük ve küçük harf duyarlılığı vardır.

Değişkenlere değer atamak için ise eşittir (=) işareti kullanılır. Örneğin, sayi = 5 şeklinde bir tanımlama yapılarak “sayi” isimli bir değişkene değer ataması yapılır. Değişkenlere atanacak değerler de farklı veri tiplerine sahip olabilir. Örneğin, sayısal veriler için int, float veya complex veri tipleri kullanılırken, metinsel veriler için str veri tipi kullanılır.

Python dilinde değişken tanımlama ve atanma oldukça basittir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Değişken isimlerini anlaşılır ve açıklayıcı tutmak, yanlışlıkla üzerine değer atanmasını engellemek için önemlidir. Ayrıca, Python dilinin dinamik yapısı sayesinde değişkenler, farklı veri tiplerinde de kullanılabilir ve değerleri kolaylıkla değiştirilebilir.

 • Python dilinde değişken tanımlama ve atanma: Python dilinde değişkenlerin nasıl tanımlandığı ve değerlerinin nasıl atanacağı.
 • Değişken isimlendirme kuralları: Python dilinde değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken kurallar.
 • Değişkenlerin veri tipleri: Python dilinde kullanılan değişkenlerin farklı veri tipleri ve bu tiplerin özellikleri.
Örnek Açıklama
isim = “Ahmet” “isim” isimli bir değişkene metin değeri atama.
yas = 25 “yas” isimli bir değişkene tamsayı değeri atama.
pi = 3.14 “pi” isimli bir değişkene ondalık sayı değeri atama.

Python dilinde döngüler ve koşullu ifadeler

Python dilinde döngüler ve koşullu ifadeler, programlama dilinin temel yapı taşlarından biridir. Döngüler, belirli bir koşulu karşılayana kadar belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır. Koşullu ifadeler ise belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve buna göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. Bu sayede programlar daha esnek ve dinamik hale getirilebilir.

Python dilinde bulunan en temel döngü yapısı “for” döngüsüdür. for döngüsü, bir listenin veya başka bir nesnenin üzerinde dolaşmak ve her eleman için belirli bir işlem yapmak için kullanılır. Örneğin, bir liste içindeki her bir elemanı yazdırmak için for döngüsü kullanılabilir. Ayrıca “while” döngüsü de kullanılabilir. while döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece belirli bir işlemi tekrarlar.

Koşullu ifadeler ise programın belirli bir şartı kontrol ederek farklı işlemler yapmasını sağlar. Python dilinde en sık kullanılan koşullu ifade yapısı if-else yapısıdır. if bloğu içinde belirli bir şartın sağlanması durumunda yapılacak işlemler tanımlanırken, else bloğu ise şartın sağlanmadığı durumda gerçekleştirilecek işlemler için kullanılır. Ayrıca elif ifadesi de kullanılarak birden fazla şart kontrol edilebilir.

 • Döngüler ve koşullu ifadeler programlama dilinin gücünü arttıran önemli araçlardır.
 • for döngüsü, bir listenin veya başka bir nesnenin üzerinde dolaşmak için kullanılır.
 • while döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemi tekrarlar.
 • if-else yapısı, bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder ve farklı işlemler yapmayı sağlar.
 • elif ifadesi, birden fazla şartı kontrol etmek için kullanılabilir.
Python Kodu Açıklama
for x in range(5):
print(x)
0’dan 4’e kadar olan sayıları yazdırır.
while x < 10:
print(x)
x += 1
x’in değeri 10’dan küçük olduğu sürece x’i yazdırır ve x’i 1 artırır.
if x > 0:
print(“x pozitif”)
else:
print(“x negatif veya sıfır”)
x’in değeri 0’dan büyükse “x pozitif” yazdırır, değilse “x negatif veya sıfır” yazdırır.

Python dilinde fonksiyonlar ve modüllerin kullanımı

Python programlama dili, işlevselliklerini daha iyi organize etmek ve kod tekrarını önlemek için fonksiyonlar ve modüller gibi yapıları kullanmayı sağlar. Bu yazıda, Python’da fonksiyonlar ve modüllerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Fonksiyonlar

Python programlarında fonksiyonlar, kodunuzu daha modüler ve daha okunabilir hale getirmenize olanak sağlar. Bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getiren bir bloktur. Bir fonksiyonu tanımlarken, “def” anahtar kelimesini kullanırız ve fonksiyonun adını, parametreleri ve gövdesini belirtiriz.

Modüller

Python’da bir modül, fonksiyonları, sınıfları ve değişkenleri içeren bir dosyadır. Modüller, kodunuzu daha iyi organize etmek ve farklı dosyalarda veya farklı projelerde kullanılabilir hale getirmek için kullanılır. Python’da bir modülü kullanmak için, öncelikle o modülü programa dahil etmeniz gerekir. Bunun için “import” anahtar kelimesini ve modül adını kullanırız.

Listeler ve Tablolar

Python’da listeler, birden çok öğeyi tek bir değişkende saklamak için kullanılır. Listenin her bir öğesi, virgülle ayrılan ve köşeli parantez içine alınmıştır. Tablolar ise, tablo benzeri bir yapının temsil edildiği bir veri yapısıdır. Tablolar, aynı türdeki verileri organize etmek ve işlemek için kullanılır. Python’da tabloları oluşturmak için genellikle “pandas” modülü kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

Python dilinin kökenleri ve tarihçesi

Python dilinin kökenleri ve tarihçesi hakkında bilgi alabilir miyim?

Python dilinin temel veri tipleri

Python dilinde hangi temel veri tipleri bulunmaktadır?

Python dilinde değişken tanımlama ve atanma

Python dilinde nasıl değişken tanımlanır ve değer atanır?

Python dilinde döngüler ve koşullu ifadeler

Python dilinde döngüler ve koşullu ifadeler nasıl kullanılır?

Python dilinde fonksiyonlar ve modüllerin kullanımı

Python dilinde nasıl fonksiyon tanımlanır ve modüller nasıl kullanılır?

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments